Orszak Świętego Mikołaja

Regulamin konkursów 2023

„Święty Mikołaj – człowiek o niezłomnej wierze”

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY 2023

IX edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego

OGÓLNOPOLSKI KONKURS FILMOWY 2023

V edycja ogólnopolskiego konkursu filmowego dla rodzin z dziećmi oraz uczniów
klas I–III i IV-VIII szkół podstawowych.

Parafia pw. Św. Mikołaja w Lublinie jest organizatorem dwóch ogólnopolskich konkursów: plastycznego i filmowego pod wspólnym hasłem: „Święty Mikołaj – człowiek o niezłomnej wierze”. 

Parafia pw. Św. Mikołaja w Lublinie pragnie w ten sposób promować postać Świętego Mikołaja, biskupa Myry i przez to utrwalać wizerunek wielkiego świętego Kościoła.

I. ORGANIZATORAMI KONKURSÓW SĄ:

 1. Wydział ds. Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie.
 2. Wydział Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Lublinie.
 3. Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.
 4. Parafia pw. św. Mikołaja w Lublinie.
 5. Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo.
 6. Przedszkole Integracyjne Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego im. Bł. O. Gwidona w Lublinie.
 7. Niepubliczne przedszkole ss. Nazaretanek im. bł. Franciszki Siedliskiej w Lublinie.
 8. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Lublinie.
 9. Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie.
 10. IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie.
 11. Akademia Młodzieżowa. 

II. CELE KONKURSÓW

 1. Pogłębianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o życiu i działalności św. Mikołaja – biskupa Myry. 
 2. Rozwijanie wrażliwości dzieci i młodzieży na potrzeby drugiego człowieka, wychowanie do czynnego zaangażowania w różne formy pomocy.
 3. Odwołanie się do uniwersalnych wartości chrześcijańskich, takich jak: dobroczynność, szlachetność, wrażliwość, miłosierdzie, dzielenie się z innymi nie tylko dobrami materialnymi, ale również duchowymi. 
 4. Budowanie w umysłach dzieci i młodzieży pojęcia świętości, jako synonimu pełnego prawdziwego człowieczeństwa.
 5. Popularyzacja oryginalnej twórczości plastycznej dzieci i młodzieży, prezentującej ogólnoludzkie wartości moralne.
 6. Kształtowanie postawy otwartości na drugiego człowieka i odpowiedzialności za siebie i innych.
 7. Zacieśnianie więzi rodzinnych. Czerpanie radości z efektów wspólnych działań twórczych.
 8. Przeciwdziałanie depresjom i uzależnieniom wśród dzieci, wynikającym z utraty sensu życia.
 9.  

III. ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs organizowany jest w ramach Orszaku św. Mikołaja. Prace można zgłaszać
  w trzech kategoriach: 
  • rodziny dzieci w wieku przedszkolnym;
  • uczniowie szkół podstawowych w wieku klasy I-III;
  • uczniowie szkół podstawowych w wieku klasy IV-VIII.
 2. Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną, której tematem jest: „Święty Mikołaj – człowiek o niezłomnej wierze”.
 3. Przed rozpoczęciem konkursu zaleca się, w ramach lekcji w szkole, katechezy lub spotkania rodzinnego przeprowadzenie zajęć na temat życiorysu Św. Mikołaja biskupa Myry. Tematyka prac powinna być ściśle związana z ideą konkursu, to jest
  z przedstawianiem sylwetki oraz działalności Św. Mikołaja. 
 4. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi wcześniej oraz nieprzedstawionymi na innych konkursach.
 5. Uczestnictwo w konkursie zgłasza rodzic (opiekun prawny) lub nauczyciel, pod opieką, którego praca została wykonana.
 6. Zdjęcie (dobrej jakości) prezentujące pracę należy nadesłać w terminie do 19 listopada 2023 r., wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej http://konkurs-plastyczny.fsd.lublin.pl 
 7. W elektronicznym formularzu zgłoszeniowym rodzic (opiekun prawny) powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy oświadczeniu o przetwarzaniu danych osobowych). 
 8. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych.
 9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac dla promocji konkursu w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich
  w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania.
 10. Jury oceniające prace zostanie powołane przez organizatorów konkursu.
 11. Dla laureatów przewidziane są cenne nagrody. Nagrody rozdane zostaną w trzech kategoriach wiekowych. W każdej kategorii I nagroda wynosi 2000 PLN,
  II nagroda – 1000 PLN, III nagroda – 500 PLN. Łączna pula nagród to 10500 PLN.
 12. Organizator do dnia 29 listopada 2023 r. zaprosi telefonicznie lub mailowo laureatów konkursu na koncert, połączony z galą finałową konkursu, który odbędzie się
  w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie przy Placu Teatralnym 1 w dniu 5 grudnia 2023 r. o godz. 17.00. Podczas gali ogłoszone zostaną wyniki konkursu.
 13. Laureaci konkursu zobowiązani są przesłać do 6 grudnia 2023 r. oryginał nagrodzonej pracy do sekretariatu konkursu: Konkurs „Święty Mikołaj – człowiek o niezłomnej wierze”, Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin.

IV. KRYTERIA OCENIANIA PRAC

 1. Do konkursu kwalifikowane będą jedynie prace przedstawiające postać św. Mikołaja, biskupa Myry. Prace przedstawiające komercyjne wyobrażenia św. Mikołaja (jako baśniowej postaci z Laponii) nie będą brane pod uwagę.
 2. Kryteria oceny zgłoszonych prac są następujące:
  1. zgodność pracy z tematem
  2. walory artystyczne
  3. stopień trudności wykonanej pracy
  4. jakość wykonania i dobór techniki plastycznej 
  5. oryginalność oraz pomysłowość.
 3. Prace niespełniające zasad udziału w konkursie nie zostaną zakwalifikowane do oceny.
 4. W kategorii dla rodzin z dziećmi w wieku przedszkolnym obowiązują następujące kryteria:
  1. Technika wykonania prac: łączona (wykorzystanie materiałów
   o zróżnicowanej fakturze, tekstylnych).
  2. Format prac: A3 – podłoże pracy dostosowane do zastosowanych materiałów
  3. Prace w tej kategorii mogą zgłosić rodziny dzieci w wieku przedszkolnym. Praca konkursowa powinna zawierać widoczny wkład w jej tworzenie rodziców i dzieci.
 5. W kategoriach dla uczniów klas I-III oraz IV-VIII obowiązują następujące kryteria:
  1. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage). Do konkursu dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie i trwałe. Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol. 
  2. Prace nie mogą być grupowe. Jeden autor może przedstawić tylko jedną pracę.
  3. Proponowany format prac dla uczestników: A3.
  4. Proponowaną formą przygotowania prac konkursowych jest wykonanie ichw ramach zajęć szkolnych, pod opieką nauczyciela. Prace powinny być samodzielnie wykonane.

V. TEMATY PRAC KONKURSOWYCH

 1. Przedstaw wizję artystyczną świętego Mikołaja, jako człowieka umacniającego wiarę Twoją oraz Twoich koleżanek i kolegów. 
 2. Przedstaw wizję artystyczną świętego Mikołaja, jako człowieka wierzącego w Kościół Chrystusowy i wskazującego Twoje miejsce w Kościele (Eucharystia, sakramenty, wspólnota).
 3. Przedstaw wizję artystyczną św. Mikołaja, najpiękniejszego prezentu duchowego dla Kościoła Chrystusowego – który z jego czynów najbardziej przemówił do Ciebie.
 4. Przedstaw wizję artystyczną św. Mikołaja umacniającego wiarę we współczesnym świecie za pomocą uczynków, które znasz z historii o tym świętym.
 5. Przedstaw wizję artystyczną św. Mikołaja, który wierzył i kochał Kościół Chrystusowy – jak postać tego świętego może być inspiracją dla głoszenia miłości Chrystusa wśród koleżanek i kolegów.

Wszelkie informacji można uzyskać pod adresem swmikolaj@fsd.lublin.pl